به شکوفه نشستن جوانه های امید بر همه ایرانیان خجسته باد.  به امید آنکه کامیاب و بهروز این آیین جمشیدی را پاس بداریم.

Advertisements