در جمعی نشسته بودم که  در باب سیاست چیزهائی گفته شد…

 «سیاست چیز کثیفی است! بد مصب پدر و مادر ندارد، خواهر و برادر نمی شناسد، زن و شوهری سرش نمی شود، دوستی و مروت و مردانگی و مردمداری نمی داند، چرا که اصولش چیز دیگریست. سیاست یعنی بدست آوردن قدرت، و بدست آوردن قدرت در یک کلمه یعنی مونوپولایز کردن نیروهای گرداننده…»

دیگری پاسخ گفت، » سیاست یعنی شناخت از روحیات انسان و تمایلات جاه طلبانه او برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب!»

 شخص دیگری در پاسخ به آن دو گفت، «سیاست یعنی نون را به نرخ روز خوردن و گلیم خود را از آب بیرون در آوردن و در آفتاب جهانی خشک کردن آن نخ نما..»

 …و اینهم از تعاریف «سیاست» در نزد «ما»

ذره بین

Advertisements