دست از طلب ندارم تا کام من بر آید                       یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                      کز آتش درونم دود از کفن بر آید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران                   بگشای لب که فریاد از مرد و زن بر آید

جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش              نگرفته هیچ کامی جان از بدن بر ‌آید

از حسرت دهانش آمد بتنگ جانم                         خود کام تنگدستان کی زان دهن بر آید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان                    هر جا که نام حافظ در انجمن بر آید

 

 

ذره بین

 

Advertisements