شاهزاده ای از میان ما رفت که ایران را آنگونکه باید می شناخت. مردی درسخوانده؛ مدارج بسیار عالی تحصیلی را به بهترین وجهی پیموده؛ و ایران را بسیار دوست میداشته… می گویند این «شناخت» دردسر آفرین بوده!  «افسردگی روانی و روحی»؟ «خودکشی»؟

بی گمان «پرونده ای» بسته خواهد شد اما…

 

 

ذره بین

 

Advertisements