چند شب پیش با دوستی در آمریکا صحبت می کردم، می گفت:» آمریکا یعنی عمری کار». بهش گفتم نگران نباش وضعیت در کانادا هم بهمین منوال است و فرق زیادی بین زندگی ماشینی و سرعت زای آمریکا و کانادا نیست. نورث آمریکاست دیگر! همه در تلاشیم تا «عقب» نمانیم، چون «عقب ماندگی اقتصادی» یعنی «عقب ماندگی اجتماعی» البته این مفاهیم تعاریفی اجتماعی دارند و شاید از نقطه نظر فلسفی بتوان آنها را در ابعادی دیگر بسط داد، اما در همین ورطه اجتماعی این تعاریف نقشی بسیار کلیدی در شکل گیری نوع و شیوه زندگی تک تک ما دارند.

باری، وارد بحثهای آنچنانی نمیشوم و بهمین نکته بسنده می کنم که اگر چه زندگی شهر نشینی و واقعیت های اقتصادی از جمله پیچیدگیهای زندگی انسان امروزیست، اما مفاهیمی مانند «دوستی» همین پیچیدگیهای امروزی را پذیرفتنی تر می سازد.

  ذره بین

Advertisements