سرباز کوچک، با مهر همیشگی اش، پیوند زیر را در ایمیلی برایم فرستاد و منهم با کلیکی بروی آن و گوش فرا سپردن به  سحنان شادروان دکتر شجاع الدین شفا در کنفرانسی در پاریس (اگر اشتباه نکنم)، برای گاهی در این شنبه شبِ ویک اند رفتم به آن سالهایی که آسمان ایران آبی بود، نه خاکستریِ خون آکند. با سپاس از بابک خندانی گرامی، که با تارنمای وزینش فروهر در ارج نهادن به بنیان فرهنگی ایران از بهترینهاست.

http://www.fravahr.org/Conference/Shoja_al-Din_Shafa/index.htm  

 

ذره بین

Advertisements