دست چینی از دیوان حافظ .باشد که اگر «حافظ دان» هم نیستیم، «حافظ خوان» بشویم، گر چه برای گاهی کوتاه.  باور من بر اینست که ما تا «خود» را نشناسیم، نمی توانیم «دشمن» را شناسایی کنیم و شاید تا سده ها همچنان بازیچه دست مانند آخوندان بمانیم. و اما «خود شناسی» ما، که شامل شناخت ما از فرهنگ و تاریخ ایران می شود، آغازی خواهد بود برای «رهایی» ما.  فقط این را بدانیم که  راهی بسیار دشوار در پیش داریم!

 ذره بین

 

 گلچینی از دیوان حافظ شیرازی

 صوفی نهاد دام و سر حقّه باز کرد                         بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد

بازی چرخ بشکند شش بیضه در کلاه                     زیرا که عرض شعبده با اهل ناز کرد

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان                        دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت             و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم                         زانچ آستین کوته و دست دراز کرد

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت           عشقش بروی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید                          شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ای کبک خوش خرام کجا میروی بناز                    غّره مشو که گربه زاهد نماز کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل                      ما را خدا ز زُُهد ریا بی نیاز کرد

Advertisements