http://www.coverbrowser.com    

بیست و چهارم اسفند ماه، زاد روز رضا شاه پهلوی، بزرگ مرد تاریخ ایران نوین، خجسته باد.

 ذره بین

پ.ن: نظر باینکه دستگاه [اُ]سکنر قدیمی موجود در بنده منزل در حال ارتحال است، و هرچه اوراد و تذکره به آن خواندم، تا او را برای مدتی کوتاه هم که شده بهوش بیاورم ، کارگر نیافتاد، لذا تصمیم گرفتم که عکسی از اینترنت قرض بگیرم و در پیشانی این نوشته بنشانم.  به امید آنکه مورد تهاجمات الکترونیکی واقع نشوم!

 

Advertisements