خودتان داوری کنید، شما که به داوری علاقه دارید و شب و روزتان به داوری می گذرد. آیا دستی هست که از آستین بیرون آمده باشد و صاحب آن آستین همچنان نا شناس باقی مانده باشد؟

ذره بین

Advertisements