در دیار ما که مذهب پرده دارِ مشرب است                         گوشه (ی) رندی ندارد هر که در محراب نیست

(میرزا محمد تقی) صاتب تبریزی

 

Advertisements