بگذشت ز فرق دو جهان گوهر ما                                         وز گوهر ماست این عظمت درسرِ ما

ما اعجمیان بارگاه عشقیم                                            این سِر تو ندانی بچه آیی بر ما؟

  مختار نامه، فریدالدین عطار نیشابوری

 

Advertisements