آقای براهنی، شما که شیفته و کشته و مرده «جمهوری آذربایجان» ساختگی هستید، چرا درخواست تبعیت از آن «کشور» را نکرده اید و بجایش چُس ناله های انتلکتولانه تان را بخورد مامورین امی گریشین کانادا دادید و در دانشگاه تورنتو به استادی و شاعری، آنهم به زبان شوونیست های فارس، مشغولید و نان فارسی دانی تان را میخورید؟

کاشکی میدانستم «پُفیوز» را به زبان مادری شما  بنویسم در کنار نام پر افتخخخخخارتان!

ذره بین

Advertisements