گر پیشرو نبرد می باید بود                                       گه پس رو  اهل درد می باید بود

این کار به سرسری بسر می نشود                              کاری است عظیم، مرد می باید بود

Advertisements