سخن تازه ای نیست جز آنکه نمیدانم چرا هر چه می اندیشم سر از کار خیلی  از خودمانی ها در نمی آورم! بی گمان، ایراد از خود من است!

ذره بین

Advertisements