5n22o2

«اتحاد (اربابان) برای ايران» و تنديس ساز آمريكائی  از آخرين هنرهای جنبش سبزالله را ارائه ميدهند

مطابق معمول، باید از سرباز کوچک سپاسگزار باشم، که با چشمانی باز و روانی پاک بر قضایا نظاره می کند.

خواهشمندم  مطلبی را که سرباز کوچک بدان اشاره داشته، به دقت از نظر بگذرانید. بسیاری از ریزه کاریهای سیاسی را میتوان در چنین «تندیس سازی» های پر طمطراقی یافت. هر کسی با هر شکل و شمایلی آماده است تا از «جنبش سبز سیدی» دفاع کند. حالا تکلیف کشته شدگانی که بی نام و نشان آمدند و رفتند، و نشان سبزی نیز نداشتند، چه میشود؟ آن را میگذاریم به عهده نسلهای آینده که در دانشگاههای ینگه دنیا به تحصیل و تدریس و تحقیق و تزویر مشغول خواهند گشت!

زنده باد جنبش «بی رنگ» آزادیخواهان ایرانی، که نه قهرمان دارد و نه قهرمان ساز.

ذره بین

Advertisements