مقتدی صدر، مانند پدر مفقود الاثرش، تازی زاده ای است که با اینکه دست در جیب ملت ایران دارد اما، از دست «ایرانیان» به شِکوِه در آمده! البته شازده معتقد است که  تندخوئی های اخیرفرمانده جیش المهدی بی دلیل نیست. عدم دریافت حق القدمش از موساد به یک سو، از آن سو نیز بعلت رکود اقتصادی، درآمدی را که از سی.آی.ای دریافت میداشته از این پس باید از روسها دریافت بدارد، که آنهم مایه دق است، چون همه میدانند که روسها بسیار بد حسابند.

هوشنگ خان ما می گوید، «کار، کار همان روباه هرزه گرد است که گوشت میش را برای گرگ پیر برده،  اما یک تکه استخوان جلوی سگ گله نینداخته».

ذره بین

Advertisements