pattern, 2

«همبستگی ملی، یکی از ویژگیهای بارز ملت ایران، در طول تاریخ بوده است.ملت ایران، چه در برابر تهاجم بیگانگان و چه در برابر حکام مستبد، همیشه بصورت تنی واحد ایستاده، مقاومت کرده و بر مبارزۀ مشترک پای فشرده است. شاید یکی از اصلی ترین دلایل بقای این ملت نیز، درک همین نکتۀ بس پر اهمیت بوده است که: تنها با همبستگی است که می توان بر مشکلات بزرگ فائق آمد.

یکی از نمونه های مشخص این همبستگی و رزم مشترک در اعصار جدید، دورۀ انقلاب مشروطه است. در دوران مشروطه، اگر چه تهران کانون نشر اندیشه های نو و تحرکات تحول طلبانه است، اما به موازات تهران، رشت و انزلی و تبریز و بختیاری، بعنوان بازوان قدرتمند این جنبش عظیم عمل می کنند و به ثمر رسیدن مشروطه نیز، حاصل پایمردیهای این هموطنان میهن پرست و آزادیخواه و غیرتمند است…»

گزیده ای از (آخرین) مقاله فرهاد عرفانی

پ.ن: اینجانب، ذره بین، به این نکته اعتراف میدارد که فرتوری را که ملاحظه می فرمائید، در کمال بیشمری، از آرشیو خبرگزاری میراث فرهنگی کِش رفته ، و از این بابت اصلن احساس گناه نمی کند! در ضمن اگر «ایرانی» هستید باید بدانید که تصویر فوق از کدام اثر باستانی است!

Advertisements