ز عرفان برون آئیم و در حکمت درون شویم

ذره بین

Advertisements