وقتی خود میر حسین موسوی، در بیانه ای که جدیدن صادر کرده، اعتراف میکند که، «ماجرای ما یک ماجرای خانوادگی است،» چرا آنهائی که بدنبال «سرنگون کردن» نظامند برای میرحسین اعلم و کتل بلند میکنند؟!

ذره بین

Advertisements