بانو پری صفاری برای بسیاری از ما بانوئیست شناخته شده. سخنانش به مذاق برخی خوش است و برای برخی از زهر تلخ تر، اما آنچه را که میگوید شنیدنی است و باید بدان اندیشید. با سپاس از سرباز کوچک گرامی، از شما هم میهنانِ خردورز دعوت می کنم تا چند دقیقه ای را به شنودن مصاحبه ایشان با آقای میبدی بنشینید. باور کنید خسرانی در کار نخواهد بود.

 

ذره بین

Advertisements