d8b4d8a7d987d986d8a7d985d9871

 

 

 

«هنر و صنعت چاپ و نشر کتاب،»  زیر لوای الوان و مظفرنشان جمهوری عنکبوت نشان است که چنان تَ-رَ-قی می کند که فهرست «ابیات»  ضمیمه اثر جاودان فردوسی طوسی، شاهنامه، نامی تازه بخود می گیرد: «کشف الابیات»؟!

 

خود فرزانه طوسی که چنین میگوید:

 

«بسی رنج بردم در این سال سی                                      عجم زنده کردم بدین پارسی»

 

…و تاریخ همچنان تکرار میشود، و خواهد شد! 

 

ذره بین

 

Advertisements