«ما به عشق فلسطین زنده ایم و تا جان در بدن داریم دلارهای نفتی ایران را برای خانواده شهیدان فلسطینیان خرج میکنم، چرا که «انقلاب ما» برای آزادی فلسطین بوده است و بس. میگوئید نه، بروید و این گزارش را بخوانید و ببینید رئیس قوه مُق اَن نَنِه چه میگوید.

ذره بین

Advertisements