«تیشه به ریشه انگلیسی ها!»

«…و سوم اسفندماه ١٢٩٩، فرا رسيد!

روزی كه با ديگر روزها تفاوت داشت، روزی كه نقطه آغاز، نقطه عطف، نقطه جَهش، نقطه پريدن، نقطه طلوع و نقطه دگرگونی بود. دگرگونی سرنوشت سازی كه ايران را چون سمندر بار ديگر و اين بار از دل خاكستری ژرف تر، بيرون آورد تا ايرانی پديد آيد كه لياقت حضور در سالهای قرن بيستم را داشته باشد. ايرانی كه جامعه را از محدوده اشرافيت قاجاری، استبداد مذهبی، خودكامگی والی های ستمگر، خان ها و خانزاده های متجاوز، ياغيان و آشوبگران — كه همه چيز در تيول آنها بود — به گستره ای كه انقلاب مشروطيت به خاطر آن تحقق يافته بود، يعنی حضور ملی، اعتبار يافتن هر فرد از افراد جامعه در سرنوشت خود، خانواده و خانواده بزرگتر — كه در بستر ايران باشد — و كوتاه، همه آن چيزهايی كه باليدنی های ٥٧ سال پس از آن را پديد آورد، بكشاند…» دنباله این نوشتار را در تارنمای سرباز کوچک گرامی ملاحظه فرمائید.

دیدگاههای گوناگون را باید شنید و سپس آنگونکه که بایسته است به داوری نشست.

Advertisements