بر عجزِ دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید.

 

دشمن چو بینی ناتوان، لاف از بروتِ خود مزن

مغزی است در هر استخوان، مردی است در هر پیرهن

(گلستان. باب هشتم: در آدابِ صحبت)

ذره بین

Advertisements