ژوئن 2008


پیش از آنکه به خواندن این نوشته مشغول شوید، باید درحاشیه توضیحی مختصر داشته باشم درباره اتلاف وقت با ارزشِ خودم و نگارش پیرامون خزعبلاتِِ سخیف گو و جُلُنبری بنام احمدی نژاد.

(بیشتر…)

Advertisements

 همه آنهائی که از تماشاگرانِ قدیمی برنامه های تصویر ایران بودند زمانی نه چندان دور را بخاطر می آورند که یک «مفسر فوتبال» برنامه ای را اجرا میکرد به نام «رنسانس» و در این برنامه مسائل نظام اسلامی را به طریقی بسیار «اعجاب انگیز»  تفسیر و تحلیل میکرد. و همین مفسرِ باسابقه و وارد به امور سیاسی بارها در مورد «جمهوری چکمه پوشان» و عبور ایشان از اسلامِ آخوندی برنامه پُر کرده بود و به بینندگان رنسانسی نوید فرارسیدن فصلی تازه در بازار سیاستهای جهانی را میداد. بگذریم، بقول شازده، «ما که مفسر ورزشی نیستیم تا پروانه اظهارنظرهای سیاسی داشته باشیم!» فقط این را پیش درآمدی آوردم برای پُست پسین.  

 

ذره بین

 

هنوز هم اینجا هستم. در این مدتی که «فعال» نبودم، هم پیامهای پُر مِهر «دوستان» را دریافت داشتم و هم ناسزاهای اسلامیونِ و «آزادیخواهانِ وطنی» را. و هنوز هم اینجا هستم. و بزودی «فعال»!

ذره بین