چند روزیست که ننوشته ام. همین دور و برها هستم؛ مشغول ذره بینی از یک سوژه( پاسدار قضائی تورنتو نشین) هستم.  به روح «آقا خمینی»، بمحض گرد آوری انفورماسیون کافی، با  با یک نوشته دبش چرتتان را پاره خواهم کرد.

 

تا آنوقت، و بقول قدمای با «ادب» عزّت زیاد!

 

ذره بین

Advertisements