«دیوانه اگر مقّید زنجیرست                             سر تا سر کار او همه تقصیرست

تا شیوه تو تصّرف و تدبیرست                        یک یک چیزت که هست دامنگیرست»

 

 

تقدیم با احترامات فائقه خدمت هم میهنان بی دین و با دین،

 

ذره بین

Advertisements