«اگر نیک بنگریم تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست تلاش مستمریست که ریاست طلبان در راه وصول به امارت و سلطنت بکار بسته اند و دیانت اسلام وسیله بوده است نه هدف» (23 سال، 273)

(بیست و سه سال بقلم شادروان علی دشتی)  

 

ذره بین

Advertisements