قابل توجه تازیرانی بنام «بیستون»:

 اگر چنانچه حرفی برای گفتن نداری  به ترویج فرهنگ خانوادگی ات نپرداز، ای مردِ  بی ستون. 

 

ذره بین

Advertisements