چند سطری را برایتان دست چین کردم، تا در این پس از نیمروزِ بسیار دل آرای آگوست از زندگی لذت بیشتری ببرید!

«از امور غریب این است که حاملان علم در جهان اسلام غالباً عجم بودند و اگر هم عالمی یافت میشد که در نسبت عربی بود در مکتب عجمان پرورش یافته بود، زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تالیف اطلاعی داشت و نه اصولاً خواهان آن بود، بخلاف پارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای اینکار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد» (از سخنان ابن خلدون)

 

ذره بین

Advertisements